Algemene voorwaarden YourMoneyAlarms.tips

Artikel 1 Algemene bepalingen

 1. Dit zijn de algemene voorwaarden van YourMoneyAlarms.tips. Wij geven gratis informatie en algemene signalen aan onze bezoekers op onze media. In sommige gevallen en op uitdrukkelijk verzoek, kan er ook maatwerk informatie opgeleverd worden.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door YourMoneyAlarms.tips aangeboden diensten en informatie.
 3. Alle media als websites, e-mailings, e-books, social media, apps, YouTube kanalen van www.YourMoneyAlarms.tips vallen ook onder deze algemene voorwaarden.
 4. YourMoneyAlarms.tips verstrekt uitsluitend algemene informatie en algemene signalen. YourMoneyAlarms.tips geeft geen persoonlijk advies op welke manier dan ook. YourMoneyAlarms.tips koopt of verkoopt geen financiële producten op de beurs, niet voor eigen rekening en niet voor of namens derden.
 5. Omdat YourMoneyAlarms.tips een aanbieder is van algemene informatie en signalen en geen beleggingsinstelling of persoonlijk financieel adviseur is, staat zij niet onder toezicht van de AFM en/of de Nederlandse Bank. Zij vinden dit ook niet nodig.
 6. Deze voorwaarden zijn opgemaakt en gelden conform het Nederlands recht.

Artikel 2 Gratis dienstverlening

 1. Het is mogelijk om gratis via YourMoneyAlarms.tips signalen te ontvangen uit de aandelen analysemodellen van YourMoneyAlarms.tips. Consumenten kunnen hiervoor toestemming geven deze gratis informatie aan hen bijvoorbeeld via e-mail beschikbaar te stellen. Zij kunnen voor eigen risico en eigen rekening de informatie vrij gebruiken.
 2. Consumenten mogen deze informatie niet delen met anderen. Het is verboden deze informatie aan derden te verstrekken.
 3. Het kan voorkomen dat een consument toch niet tevreden is over het maandelijks ontvangen van een gratis e-mail. Geen probleem. Onderaan iedere e-mail is de mogelijkheid om zichzelf uit te schrijven uit de e-maillijst. De afmelding wordt zo spoedig mogelijk verwerkt. De wensen van onze consumenten zijn hierin voor ons leidend. Een consument kan ook een e-mail naar info@yourmoneyalarms.tips sturen om de gratis e-mailverzending te stoppen. De consument zal dan ook uitgeschreven worden van de e-maillijst.

Artikel 3 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle informatie en teksten op YourMoneyAlarms.tips zijn eigendom van YourMoneyAlarms.tips. Dit is ook van toepassing op informatie en teksten welke door derden al dan niet onder eigen naam zijn aangeleverd.
 2. Het is niet toegestaan de gratis of tegen betaling verstrekte informatie en/of teksten van YourMoneyAlarms.tips op welke manier dan ook te verspreiden. Alle op YourMoneyAlarms.tips verstrekte informatie is uitsluitend voor individueel gebruik. Deze informatie gratis of tegen betaling op welke manier dan ook doorzetten naar derden is verboden.
 3. YourMoneyAlarms.tips heeft het recht op schadevergoeding en een bijdrage in de kosten voor juridische bijstand bij iedere inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten. Een overtreder moet daarbij in acht nemen dat de schade van YourMoneyAlarms.tips enorm veel groter kan zijn dan het eventuele financiële gewin van de overtreder en dat ook als de overtreder geen financieel gewin heeft de schade voor YourMoneyAlarms.tips nog steeds even groot kan zijn.

Artikel 4 Geen advies wel informatie

 1. Door de Nederlandse wet en regelgeving is er een heel groot verschil tussen het geven van beleggingsadvies en het verstrekken van informatie over beleggen.
 2. YourMoneyAlarms.tips is een aanbieder van algemene informatie en  signalen over beleggingstrends ter inspiratie. Een persoonlijk financieel adviseur kent de persoonlijke situatie van een consument, kent haar risicoprofiel en haar doelen en wensen. YourMoneyAlarms.tips kent al deze persoonlijke kenmerken van haar websitebezoekers en individuele klanten niet. Dat willen en kunnen we ook niet. YourMoneyAlarms.tips moet en kan dus niet gezien worden als een persoonlijk adviseur en geeft geen beleggingsadviezen. Zij levert slechts algemene signalen, tips en beleggingsinformatie ter inspiratie, en geen persoonlijk beleggingsadvies. Ga voor dit laatste naar uw eigen financieel adviseur.
 3. YourMoneyAlarms.tips geeft via haar media al dan niet tegen betaling uitsluitend informatie over beleggen. De informatie is ter inspiratie. Hieraan kan niemand welke rechten dan ook ontlenen. Ook als er betaald is voor informatie van YourMoneyAlarms.tips over beleggen mag dit niet als persoonlijk advies gezien worden en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
 4. YourMoneyAlarms.tips geeft geen persoonlijk individueel advies over het kopen of verkopen van aandelen of fondsen. YourMoneyAlarms.tips geeft alleen algemene (niet persoonlijke) informatie en tips over beleggen ter inspiratie. Het is aan elke persoon zelf wat deze met deze algemene informatie doet. YourMoneyAlarms.tips adviseert elke consument zich hierover te laten raadplegen door haar eigen financieel adviseur. YourMoneyAlarms.tips zelf geeft geen enkel advies over de koop of verkoop van financiële producten op de beurs.
 5. YourMoneyAlarms.tips heeft een eigen beleggingsmethode ontwikkeld. Het staat elke website bezoeker en consument vrij de informatie hieruit op eigen risico en verantwoordelijkheid te gebruiken. YourMoneyAlarms.tips is niet aansprakelijk voor het resultaat van het gebruik van de informatie. Ook niet als hiervoor betaald is. YourMoneyAlarms.tips geeft alleen informatie ter inspiratie aan haar leden door over signalen en tips die door haar methode gegenereerd worden. Tevens wordt aangegeven via welke broker het signaal eventueel opgevolgd kan worden. Het is aan elke consument zelf wat deze met de informatie doet. YourMoneyAlarms.tips adviseert elke consument zich hierover te laten adviseren door haar eigen financieel adviseur. YourMoneyAlarms.tips geeft geen enkel advies over de koop of verkoop van financiële producten op de beurs.
 6. Het verstrekken van welke informatie dan ook door YourMoneyAlarms.tips is nooit toegespitst op de persoonlijke omstandigheden van een bezoeker of klant. Informatie is algemeen en hoeft helemaal niet te passen bij de persoonlijk financiële situatie of het beleggingsgedrag van een individuele volger of consument.
 7. De beleggersinformatie op onze media zijn niet bedoeld als individueel beleggingsadvies. Alle geboden informatie is algemeen en houdt geen rekening met uw financiële situatie, risicobereidheid en beleggingsdoelstellingen. Evenmin vormt deze informatie een aanbeveling voor de passendheid van een investering of strategie voor een individuele belegger. Raadpleeg uw eigen beleggingsadviseur.
 8. Alle teksten en andere informatie op de media van YourMoneyAlarms.tips zijn uitsluitend bedoeld om de consumenten te informeren ter inspiratie. YourMoneyAlarms.tips geeft geen garantie dat consumenten bepaalde resultaten zullen behalen.
 9. Informeert u zich ook via andere bronnen, zoals uw eigen beleggingsadviseur. YourMoneyAlarms.tips kan en mag nooit als vervanging van een beleggingsadviseur gezien worden. Het is niet de bedoeling deze informatie klakkeloos te volgen. Informeert u zich ook via andere bronnen. YourMoneyAlarms.tips is ook niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in haar informatie. Controleer onze informatie ook altijd via andere bronnen. Raadpleeg altijd meerdere bronnen en maak uw eigen afweging. Raadpleeg altijd uw eigen beleggingsadviseur.
 10. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Dat geldt ook voor de methode en informatie die YourMoneyAlarms.tips  geeft. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg verliezen.
 11. Indien een consument besluit om de informatie van YourMoneyAlarms.tips te gebruiken dan doet deze dat volledig voor eigen risico en rekening.
 12. Raadpleeg altijd uw eigen beleggingsadviseur en neem samen beslissingen. Gebruik al onze informatie uitsluitend ter inspiratie.

Artikel 5 Persoonsgegevens en privacy

 1. Een klant dient een aantal persoonsgegevens te verstrekken. YourMoneyAlarms.tips zal zorgvuldig met deze gegevens omgaan. Conform de wet.
 2. YourMoneyAlarms.tips zal nooit persoonsgegevens verkopen aan derden of voor commerciële doeleinden aan derden verstrekken.
 3. Persoonsgegevens worden uitsluitend door YourMoneyAlarms.tips gebruikt en aan derden ter beschikking gesteld indien dit nodig is voor uitvoering van de overeenkomst of indien dit wettelijk vereist is. Denk bij derden o.a. aan een accountant voor verwerking van de boekhouding.
 4. Persoonsgegevens worden door YourMoneyAlarms.tips opgeslagen in een databestand voor het kunnen uitvoeren van de dienstverlening.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. Een bezoeker van YourMoneyAlarms.tips dient zich te realiseren dat met beleggen zowel een positief als een negatief resultaat mogelijk is.
 2. YourMoneyAlarms.tips is op geen enkele manier aansprakelijk voor het beleggingsresultaat van een bezoeker van YourMoneyAlarms.tips of klant van YourMoneyAlarms.tips. Iedere bezoeker van YourMoneyAlarms.tips, gratis of via betaling, is volledig zelf verantwoordelijk voor de resultaten van zijn beleggingsportefeuille en kan nooit voor welke schade of verlies dan ook YourMoneyAlarms.tips aansprakelijk stellen.
 3. YourMoneyAlarms.tips zal zijn best doen om de juiste informatie op YourMoneyAlarms.tips te plaatsen. YourMoneyAlarms.tips is op geen enkele manier aansprakelijk indien er toch fouten in de informatie staan. De verwachtingen en prognoses die op YourMoneyAlarms.tips staan zijn met zorg gemaakt maar hoeven zeker niet uit te komen en hiervoor is YourMoneyAlarms.tips niet aansprakelijk. Het kan voorkomen dat informatie op YourMoneyAlarms.tips inmiddels verouderd is doordat de markt constant in beweging is, hiervoor is YourMoneyAlarms.tips niet aansprakelijk. Alle informatie op YourMoneyAlarms.tips dient de bezoeker altijd nog zelf te controleren vanuit een andere bron.
 4. YourMoneyAlarms.tips is niet aansprakelijk voor schade indien haar website YourMoneyAlarms.tips of de e-mail service niet werkt of haperend werkt.
 5. YourMoneyAlarms.tips zal trachten dat de media als websites van YourMoneyAlarms.tips altijd bereikbaar zijn. Ondanks dat kan het door wat voor reden dan ook mogelijk zijn dat YourMoneyAlarms.tips tijdelijk niet bereikbaar is. YourMoneyAlarms.tips kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor schade die ontstaat doordat de websites van YourMoneyAlarms.tips niet bereikbaar zijn.

Artikel 7 Onrechtmatige toegang

 1. Een ieder die zich op onrechtmatige wijze toegang verschaft tot het openbare of afgeschermde deel van YourMoneyAlarms.tips of andere voor YourMoneyAlarms.tips benodigde apparatuur of software waaronder inbegrepen maar niet beperkend tot; het CMS, de server, de e-mailprovider en het afhandelen van betalingen is aansprakelijk voor alle daaruit voortkomende schade inclusief de kosten van juridische bijstand.

Artikel 8 Merknamen

 1. Op de website YourMoneyAlarms.tips komen vele merknamen en bedrijfsnamen voor van brokers, aanbieders en uitgevers van financiële producten, bedrijven waarin belegt kan worden en productomschrijvingen van ETF’s en indextrackers. Deze merknamen en bedrijfsnamen horen niet toe aan YourMoneyAlarms.tips, nog heeft YourMoneyAlarms.tips met bedrijven waartoe deze merknamen en bedrijfsnamen behoren een samenwerking in welke vorm dan ook.
 2. De merknaam YourMoneyAlarms.tips zelf mag niet gebruikt worden door derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van YourMoneyAlarms.tips zelf.

Artikel 9 Cookies

 1. YourMoneyAlarms.tips kan gebruik maken van de mogelijkheid om te adverteren via onder andere dienstverleners als Google Adwords en Facebook. Hiervoor kunnen cookies geplaatst worden.
 2. Indien er voor YourMoneyAlarms.tips geadverteerd wordt en er hiervoor cookies geplaatst worden zal er een cookie melding plaatsvinden.
 3. Gegevens welke door cookies verzameld worden zijn voor YourMoneyAlarms.tips niet persoonlijk herleidbaar.

Artikel 10 Rechtsgeldigheid

 1. Indien 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn of op welke manier dan ook hun rechtskracht verliezen dan blijven alle andere bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 11 Reikwijdte van deze algemene voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing voor iedereen die de website YourMoneyAlarms.tips bezoekt. Inbegrepen bezoekers die het gratis deel bezoeken en klanten en/of bezoekers die het afgeschermde deel bezoeken.
 2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst met YourMoneyAlarms.tips
 3. Het afwijken van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien dit tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 12 Toepasselijk recht

 1. Zowel op overeenkomsten aangegaan met YourMoneyAlarms.tips, de website YourMoneyAlarms.tips alsmede deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De algemene voorwaarden zijn ter inzage bij het aangaan van een overeenkomst. Op verzoek kan YourMoneyAlarms.tips de algemene voorwaarden gratis toesturen. De algemene voorwaarden zijn ook te raadplegen op YourMoneyAlarms.tips